สดุดี . Chapter 87

1 รากฐานของพระองค์อยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์
2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูศิโยนมากยิ่งกว่าบรรดาที่อาศัยของยาโคบ
3 โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ เซลาห์
4 ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา เราระบุชื่อราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า ผู้นี้เกิดที่นั่น
5 และเขาจะพูดเรื่องศิโยนว่า ผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้น เพราะองค์ผู้สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไว้
6 ขณะที่พระเยโฮวาห์ทรงจดชนชาติทั้งหลาย พระองค์จะทรงบันทึกว่า ผู้นี้เกิดที่นั่น เซลาห์
7 นักร้องและนักเล่นเครื่องดนตรีจะอยู่ที่นั่น น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอ